Krzysztof Kotiuk

Krzysztof Kotiuk

Master Mariner
Maritime University
Szczecin Poland
(1972 - 1977)

Stettin

Lovely Children

Tim
Tim

Kaohsiung
Kaohsiung

Massai village
Massai village

Paita
Paita

Abidjan
Abidjan

Manila
Manila

Tokio
Tokio

Santo Tomas  de Castilla
Santo Tomas de Castilla